Všeobecné podmínky

Všeobecné obchodní podmínky sportovní školičky Snowfox s.r.o. platné při účasti na individuálních lekcích/kurzech v celoročním provozu.


1. Obecné informace

Poskytovatelem služeb je organizace Snowfox s.r.o., Třída Míru 141/8, 779 00 Olomouc, IČ: 06622267.


2. Vznik smluvního vztahu

Smluvní vztah mezi zákazníkem a sportovní školičkou Snowfox vzniká na základě zákazníkem vyplněné přihlášky (smlouvy) a úhrady plné ceny. Tímto okamžikem dojde k uzavření smlouvy, podle které se sportovní školička zavazuje poskytnout služby v dohodnutém rozsahu a kvalitě. Zákazník se zavazuje, že zaplatí smluvenou cenu a souhlasí s uvedenými všeobecnými podmínkami. Nezletilé účastníky přihlašují jejich rodiče nebo jejich zákonní zástupci.


3. Rezervace výuky

Rezervace kurzů sportovní školičky probíhá vyplněním přihlášky dostupné na www.snowfox.cz. Rezervace je platná pouze po přijetí vyplněné přihlášky a po připsání požadované částky na účet Snowfox s.r.o. nebo hotově v kanceláři společnosti Snowfox s.r.o.


4. Zrušení rezervace

Zruší-li závazně přihlášený a zaplacený účastník svou účast na zvolené rezervaci min. 48 hodin před termínem, bude účastníkovi účtován storno poplatek ve výši 50% celkové platby. Po tomto termínu nebo nedostaví-li se přihlášený účastník na akci, budou účastníkovi účtovány plné náklady.

Při zrušení rezervace méně než 24h před zahájením výuky zaniká nárok na jakoukoliv finanční kompenzaci.


5. Ceny a způsob placení

Platba se dá provést převodem na číslo účtu: 2601333811/2010 nebo osobně v kanceláři Snowfox s.r.o. Partyzánská 3, Prostějov.

Ceny za služby sportovní školy Snowfox s.r.o. jsou uvedeny včetně 21% DPH. Nejsme plátci DPH.


6. Zrušení lekce ze strany organizátor

Sportovní škola Snowfox s.r.o si vyhrazuje právo zrušit lekci.


7. Odpovědnost

Sportovní školička Snowfox neodpovídá za škodu vzniklou zákazníkovi, kterou nezavinila sportovní školička Snowfox ani jiní dodavatelé služeb poskytovaných v rámci akce a tuto způsobil zákazník sám, nebo třetí osoba, která není spojena s poskytováním akce.

S odkazem na ustanovení § 881 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění (dále jen NOZ), sportovní školička Snowfox prohlašuje, že přebírá plnou zodpovědnost za bezpečnost a zdraví nezletilých účastníků kurzů v rozsahu ustanovení § 31 NOZ, a to od okamžiku převzetí nezletilého na předem určeném místě, až do jeho předání zpět pověřené osobě na určeném místě po ukončení výuky. Tím odpovědnost sportovní školičky Snowfox za nezletilé účastníky kurzu končí.

Rodiče dětí, účastníků sportovních kurzů, akceptují tu skutečnost, že sportovní školička Snowfox nepojišťuje účastníky kurzů proti úrazu. Sportovní školička Snowfox má zřízeno pojištění odpovědnosti z organizované činnosti. Doporučujeme i vlastní úrazové pojištění.


8. Zpracování osobních údajů

Zákazník svým podpisem na přihlášce vyslovuje svůj souhlas, aby sportovní školička Snowfox zpracovávala jeho osobní údaje, včetně data narození a to v souladu s podmínkami, které stanoví zák.č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů. Tento souhlas může zákazník kdykoliv písemně odvolat.

Poskytnuté osobní údaje zákazníka budou sportovní školičkou Snowfox zpracovávány za účelem nabízení služeb poskytovaných nebo zprostředkovaných sportovní školičkou a dále pro marketingovou a akviziční činnost.

Sportovní školička Snowfox se zavazuje při zpracování osobních údajů zákazníka přijmout taková opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů.


9. Ostatní

Přihlášením na lekci účastník (případně zákonný zástupce) souhlasí se zákonem č. 101/2000 Sb. a v souladu s ust. §§ 84 a násl. zák. č. 89/2012 Sb, o ochraně osobních údajů, že případné fotografie a videa dětí z průběhu kurzů, mohou být uveřejněny na stránkách www.snowfox.cz a dále při použití na propagačních materiálech Snowfox s.r.o. Dále přihlášením účastník souhlasí, že organizátor může poskytnout první pomoc a přivolat odbornou lékařskou pomoc v případě úrazu nebo jiného akutního stavu, který to vyžaduje. Organizátor v takovém případě okamžitě telefonicky vyrozumí zákonného zástupce dítěte nebo kontaktní osobu.

Zaplacením kurzu zákonný zástupce účastníka stvrzuje, že se s všeobecnými podmínkami seznámil, souhlasí s nimi a závazně přihlašuje své dítě na kurz.


10. Závěrečná ustanovení

Právní vztahy a vzájemná práva a povinnosti sportovní školičky Snowfox a zákazníka, které neupravují tyto Všeobecné podmínky, se řídí obecně závaznými právními předpisy na daný vztah se vztahující.